Jak zkontrolovat přesnost laserové hladiny

Při provádění stavebních prací je často nutná konstrukční úroveň, ale ti, kteří je používají, nemusí vědět, že je vyžadováno pravidelné ověřování přesnosti zařízení. Chcete-li zkontrolovat přesnost, musíte vědět, jak to udělat správně, protože nemůžete být zcela jisti správností odečtu hladiny laseru.

Laserové úrovně

Laserová hladina umožňuje provádět měření s nejvyšší přesností.

Přesnost je jednou z hlavních charakteristik zařízení. Odborníci doporučují kontrolu přesnosti měřidla každé 2 až 3 měsíce. Pokud při skladování zařízení dochází k problémům, stejně jako při přepravě zařízení nebo jeho provozu, mohou způsobit poruchy jeho provozu.

Co byste měli vědět, abyste provedli kontrolu kvality přesnosti úrovně?

Každé měřicí zařízení má pro svůj model vhodnou chybu měření. Laserová hladina, která je vhodná pro provádění kvalitativních měření, může mít chybu nejvýše 0,2 mm / m. Mnoho známých a konvenčních podniků produkuje levné laserové hladiny (od 50 do 200 dolarů). Jedná se o zařízení s amatérskou třídou, jejíž přípustná chyba je 0,5-0,8 mm / m.

Laserová úroveň

Hlavní funkce úrovně laserové domácnosti.

Pokud vezmete v úvahu hladinu laseru, která má ruční vyrovnání na základě bublinové úrovně, pak existuje pravděpodobnost nepřesného měření a ověření. Chcete-li zkontrolovat vodorovnou rovinu, budete potřebovat hladinu samotného laseru namontovanou na speciální stativ s pákou pro nastavení výšky. Chcete-li zkontrolovat přesnost, je zařízení instalováno v blízkosti stěn, na kterých chcete použít štítky.

Úroveň funguje ve dvou rovinách. Jeden je vodorovný a je označen písmenem X a druhý (vertikální) je Y. Výrobci zařízení často označují tato písmena na vrcholu pouzdra měřicích přístrojů. Při absenci označení a nutnosti nejprve zkontrolovat písmena zařízení na krabičce by měla být nejvíce poznamenaná.

Hladina laseru se kontroluje podle pokynů.

Vodorovná rovina by měla procházet v horní části úrovně, označena písmeny X a Y. Na horní straně zařízení jsou označena dvě osy. Každý paprsek musí mít osvědčenou osu. V případě potřeby se kalibruje pomocí pokynů nebo se obraťte na servisní středisko měřicích přístrojů.

Zpět do obsahu

Jak zkontrolovat přesnost a kalibrovat hladinu laseru?

Zpět do obsahu

Fáze kontroly přesnosti zařízení

Proces měření záření přístroje na přesnost hladiny laseru

Proces měření záření přístroje na přesnost hladiny laseru.

Měření záření přístroje na přesnosti laserové hladiny je spojeno se třemi body založenými na ověření:

 1. Beam vodorovně (x).
 2. Beam vertikálně (Y).
 3. Sklon letadla.

Pro provedení zkoušky pracuje měřicí přístroj podle schématu, který umožňuje následující postup, který umožňuje ověřit přesnost:

 1. Osy X a Y jsou zkontrolovány, aby zjistili, který z nich potřebuje kalibraci, jelikož jedna z nich může být správná a druhá není.
 2. Ověřují osu Y na obou stranách, pokračují ve zkoušce se správnou kalibrací na obou stranách a osa X se kontroluje vzhledem k ose Y.
 3. Zkontrolujte osy X a Y proti sobě, abyste porovnali jejich pozitivní a záporné hodnoty.

Je nutné samostatně zvážit všechny fáze kontroly každé osy.

Pro kontrolu horizontálního nosníku X proveďte následující kroky:

Místa instalace laserové rulety pro měření

Místo instalace laserového pásku pro měření.

 1. Umístěte přístroj na stativ nebo jej umístěte do roviny tak, aby byl ve vzdálenosti 30 m od stěny a paprsek X zhasne na stěnu.
 2. Zapněte zařízení.
 3. Značka odpovídá úrovni, kterou prochází střed paprsku.
 4. Pokud je světlo příliš světlé, používají laserový přijímač.
 5. Otočte přístroj o 180 ° a nasměrujte vodorovný nosník X na stěnu.
 6. Označte polohu středu projekce X v blízkosti první značky a pozorujte jeden řádek pro dvě značky.
 7. Hladina laseru musí mít přesnost, která splňuje všechny vlastnosti, které poskytuje výrobce.
 8. Pokud je značka v rozmezí odpovídajících charakteristik, kalibrace rentgenového záření se nevyžaduje. Potom proveďte kontrolu druhého nosníku Y.
 9. Na konci testu horizontální roviny se měří rozdíl, což je skutečná odchylka charakterizující polohu bodů: jedna je označena jako první a druhá je poslední.

Výsledná odchylka by neměla být větší než hodnota specifikovaná výrobcem přístroje.

Pro kontrolu osy Y jsou prováděny následující akce:

Princip fungování hladiny laseru

Princip fungování hladiny laseru.

 1. Otočte zařízení v pravém úhlu. Směr nosníku Y se musí shodovat s umístěním stěny.
 2. Dále označte polohu středu projekce pomocí přijímače laserového záření, pokud je potřeba potlačit jasné světlo.
 3. Potom se úroveň otočí o úhel 180 °, obrátit značku Y kladným znaménkem na zeď.
 4. Poté, co je třeba poznamenat bod, ve kterém spadá střed projekce, s přihlédnutím k první značce.
 5. Po kontrole všech vlastností se výsledná značka porovnává s uvedenou přesností zařízení.
 6. Na místě značky v intervalu uvedeném instrukcí pro osu Y se kalibrace neuskuteční.
 7. Potom pokračujte v kontrole bodu X, který je poslední ve vztahu k bodu Y.
Zpět do obsahu

Ověření přesnosti zařízení vertikálně a sklonu roviny

Pro provedení testu v projekci je vertikální úroveň otočena v pravém úhlu k poloze, ve které je kontrolována vodorovná rovina. Všechna ostatní měření jsou prováděna podobně, což je spojeno se získáním odchylky, která je menší než přesnost stanovená výrobcem zařízení.

Schéma instalace laserového zařízení pro zajištění přesnosti měření

Schéma instalace laserového zařízení pro zajištění přesnosti měření: 1 - laserové zařízení, 2 - určený výchozí bod zarovnání, 3 - počáteční značka, 4, 8 - stojany značek, 5 - laserový paprsek, 6 - určený koncový bod zarovnání,

Před kontrolou přesnosti zařízení nakloněním roviny je zařízení instalováno mezi dvěma stěnami v samém středu, pokud je vzdálenost mezi nimi malá, například 5 m. Dále je zařízení zapnuto tak, aby značku na stěnu použila dostupným způsobem průniku laserových paprsků. Potom otáčejí hladinu o 180 ° podél svislé osy, po které je značka znovu provedena v průsečíku výstupků.

Další stupeň ověření je spojen s přenesením úrovně blízko stěny. Když k tomu dojde, délka vzdálenosti mezi zařízením a stěnou se sníží na 0,5-0,7 m. Stejné známky se provádějí podruhé. Po kontrole přesnosti zařízení začnou porovnávat značky s ohledem na modul jejich rozdílu. Mělo by se ukázat, že rozdíl v značkách nepřekračuje hodnotu, která ukazuje přesnost hladiny laseru deklarovanou výrobcem.

Můžete uvést vhodný příklad výpočtu modulu rozdílu. Je-li to 3 mm, tj. (A1 - a2) = 3 mm a (b1 - b1) = 5 mm, pak se chyba může vypočítat pomocí vzorce: | (a1 - a2) - (b1 - b1) | Tedy, | 3 - 5 | = 2 mm, proto se deklarovaná chyba porovnává s výsledkem 2 mm.

Kontrola úrovně může být spojena se zjištěním odchylek, které přesahují hodnotu nastavenou výrobcem, takže se nedoporučuje opravit zařízení vlastním rukama. Úroveň je příliš komplikované zařízení: není realistické kalibrovat své osy doma. Obraťte se na odborného servisního střediska.

Zpět do obsahu

Jak zkontrolovat hladinu lineárního samonivelačního laseru?

Úroveň vybavená kyvadlovým mechanismem je nejpoužívanější typ měřicího zařízení ve stavebnictví. Pro ověření přesnosti je třeba provést následující operace:

 1. První zkoušku můžete provést ověřením přesnosti zařízení, s ohledem na sklon k horizontálnímu projevu.
 2. Úroveň je instalována ve vzdálenosti 2 až 4 m od stěny. Poté pomocí tužky udělejte značku vzhledem k úrovni průchodu paprsku.
 3. Dále se hladina laseru otáčí doprava kolem osy a vede paprsek k označení se levým okrajem. Pak se pravý okraj nosníku přenese do značky v opačném směru.

Pokud paprsek zůstane na značce, může být hladina laseru považována za přesnou. Při pohybu paprsku nahoru nebo dolů od samotné značky se rovina paprsku odchyluje doprava nebo doleva.

Potom přecházejí na jinou zkoušku, která umožňuje kontrolu přesnosti hladiny laseru a kontrolu úhlu sklonu roviny dozadu nebo dopředu. Instalace zařízení pomocí stativu, který chcete nainstalovat v blízkosti stěny. Potom je zapnuto, úroveň je otočena ke stěně a paprsek je označen číslem 1.

Otočením zařízení o 180 ° kolem osy označte značku 2 na druhé stěně. Pokud poskytujete vzdálenost od jedné stěny k druhé, která se rovná 3-4 m, stačí ověřit přesnost hladiny laseru. Zařízení je dále uspořádáno blíže ke stěně, která je umístěna na druhé straně, takže projekce nosníku může přesně klesnout na značku č. 2 s odpovídající výškou stativu.

Poté se laser znovu otočí o 180 °, aby se zkontrolovala shoda návěstidla s číslem značky 1. Pokud existuje shoda, je správné fungování zařízení. Když je paprsek umístěn pod nebo nad značkou, rovina úrovně se vrátí dozadu nebo dopředu.

Přidat komentář